Akcja profilaktyczna "Czy wszystko gra? Etap 2" została zakończona.

Regulamin Konkursu
"Czy wszystko gra?”  Etap drugi."

I. Nazwa Konkursu.

1.1. Konkurs jest urządzany pod nazwą
”Czy wszystko gra?" Etap Drugi (dalej „Konkurs”).

II. Nazwa podmiotu urządzającego Konkurs.

2.1. Organizatorem Konkursu jest spółka Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381559, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

2.2 Sponsorzy Konkursu:

1) Przedsiębiorstwo Remontowo – Handlowe „Bobrek „ Spółka Jawna, J.Małek, B.Macianty – Oddział w Ogrodzieńcu – Hotel Centuria  ul. Centuria 1, 42-440 Ogrodzieniec, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wchód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Krajowego KRS: 0000049077, REGON: 2719191636 NIP: 6290005870;

2) Fundacja ZIKO dla Zdrowia , ul Legnicka 5, 31-216 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Krajowego KRS: 0000618913, REGON: 364548753 NIP: 9452195018

III. Obszar, na którym urządzany jest Konkurs.

3.1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. Definicje.                       

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

4.1. Konkurs – znaczenie nadano w pkt 1.1.

4.2. Sponsor - znaczenie nadano w pkt 2.2.

4.3. Strona Konkursu - strona internetowa www.wszystkogra.diagnostyka.pl

4.4. Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.

4.5. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.

4.6. Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna spełniająca warunki wskazane
w pkt. 5.1. i dokona Zgłoszenia Konkursowego zgodnie z pkt 4.9.

4.7. Okres Konkursu - okres od godziny 00.00.01 dnia 11.09.2017 roku do godziny 23.59.59  dnia 30.11.2017 roku, podczas którego możliwe jest zgłoszenie do Konkursu.

4.8. Zadanie Konkursowe – dokończ zdanie (maksymalnie 150 znaków ze spacjami) „Dlaczego warto sprawdzić czy wszystko gra”? z zastrzeżeniem, iż dokończenia zdania musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych.

4.9. Zgłoszenie Konkursowe – aplikacja zawierająca formularz umożliwiający zgłoszenie Uczestnika do Konkursu, dostępny na stronie Konkursu składający się z następujących części:

a) Imię i Nazwisko;

b) Aktywny adres e-mail;

c) Miasto,

d) Zadanie Konkursowe;

oraz następujące oświadczenia:

- Akceptuję Regulamin Konkursu.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Zgłoszeniu Konkursowym przez Organizatora dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Zgłoszeniu Konkursowym przez Organizatora w celu otrzymywania informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia.

- Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora drogą elektroniczną  informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych,  na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu Konkursowym.

4.10. Laureaci – zwycięzcy Konkursu.

4.11. Bon „Pakiet Ogólny Męski” - oznacza dokument uprawniający Uczestnika konkursu do łącznego zlecenia w Punktach Pobrań Organizatora wykonania następujących badań: Morfologia krwi, OB, CRP, Fibrynogen, D-dimer ilościowo, Lipidogram, Glukoza, ALT, GGTP, Kreatynina, Kwas moczowy, Magnez, TSH, Testosteron, PSA całkowite, za łączną kwotę 99,00 zł w terminie do 31.12.2017 r.

4.12. Bon „Pakiet Szczególnie Męski” -  oznacza dokument uprawniający Uczestnika konkursu do łącznego Zlecenia w Punktach Pobrań Organizatora wykonania następujących badań:  panel infekcji urologicznych (6 patogenów) obejmujący:  Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae (dwoinka rzeżączki), Mycoplazma genitalium, Mycoplazma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis za łączną kwotę 249,00 zł w terminie do 31.12.2017r.


V. Zasady prowadzenia Konkursu.

5.1. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych to jest ukończyła 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniona,

b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,

d) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Sponsora  a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.

5.2. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z jego zasadami i je akceptuje dokonał Zgłoszenia Konkursowego oraz potwierdza, że Zadanie Konkursowe nie narusza obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Zadanie Konkursowe jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika Konkursu.

5.3. W celu uzyskania możliwości ubiegania się o nagrody w Konkursie, Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki opisane w pkt. 5.1 zobowiązany jest do:

a) zapoznania się z zasadami Konkursu określonymi w niniejszym Regulaminie,

b) wykonania Zadania Konkursowego,

e) dokonania Zgłoszenia Konkursowego poprzez kompletne i poprawne wypełnienie formularza, w tym zaznaczenie zgód o których mowa w pkt 4.9.

5.4. Zgłoszenia nieprawidłowe, tzn. niespełniające warunków określonych w Regulaminie, jak i nie związane z założeniami Regulaminu i tematem Konkursu, wysłane po terminie, nie będą brały udziału w Konkursie.

5.5 Każdy Uczestnik, który  w Okresie Konkursu będzie uprawniony do pobrania: Bonów  wskazanych w pkt 4.11 i 4.12. które będą  uprawniały do wykonania badań laboratoryjnych wskazanych w 4.11 i 4.12  w terminie do 30.11.2017 r.  z zastrzeżeniem, iż:

a) Każdy Uczestnik może pobrać jednorazowo, bon o których mowa
w pkt 4.11 i 4.12.

b) Pobranie bonu następuje ze strony internetowej  wyświetlającej się po wypełnieniu Zgłoszenia konkursowego lub na podstawie linka otrzymanego  na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu Konkursowym;

c) Wykonanie badań na podstawie bonów wskazanych w pkt 4.11
oraz 4.12, nie łączy się z innymi proporcjami.
   

VI. Czas trwania Konkursu – Okres Konkursu.

6.1. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane w Okresie Konkursu.

VII. Nagrody w Konkursie:

7.1  W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

     a)  5 (pięć) voucherów

Każdy voucher  Centuria Wellness & SPA” (poza długimi weekendami i okresami świątecznymi),  do:

- pobytów dla dwóch osób w Hotelu Centuria Wellness & SPA”, w terminie ustalonym do 30.06.2018 r.,  obejmującego m.in.:

- jeden nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją dla 2 osób

- wspólny masaż relaksujący dla 2 osób,

- wspólny masaż relaksujący dla 2 osób

- multisensoryczny masaż dźwiękiem na kołysce Alpha Sha dla 2 osób,

- pobyt w strefie wellness: basen z jacuzzi i strefa saun.

o wartości każdy 808,000 zł brutto (słownie: osiemset osiem złotych brutto);

    b)   5(pięć) x torebka marki Wojewodzic wraz z zestawem kosmetyków o wartości   każda 800,00 zł brutto (słownie: osiemset złotych brutto).

7.2. Wszystkie zgłoszenia nadesłane w Okresie Konkursu będą oceniane przez Organizatora.

7.3. Nagrody w Konkursie będą przyznawane według następujących zasad:

- Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora;

- Komisja sporządzi listę 10  zwycięskich zgłoszeń, kierując się następującymi przesłankami:

- twórczy charakter,

- atrakcyjność Zadania Konkursowego,

- oryginalność Zadania Konkursowego,

- możliwość wykorzystania Zadania  Konkursowego w akcjach
   profilaktycznych Organizatora,

- zgodność Zadania Konkursowego  z warunkami opisanymi w pkt. 4.8

7.4 Na podstawie listy zwycięskich zgłoszeń Komisja przyzna nagrody, o których mowa w 7.1 z zastrzeżeniem, iż osoba znajdujące się na miejscu od 1 do 5 otrzyma wyłącznie nagrodę opisaną w pkt 7.1 a, osoby znajdujące się na miejscu 6 do 10 otrzyma nagrody opisane w pkt 7.1 b,

7.5. Wszystkie nagrody zostaną przyznane z zastrzeżeniem dopełnienia zapisów Regulaminu.

7.6 Za przekazanie nagród Laureatom odpowiedzialny jest Organizator.

VIII. Sposób i termin ogłaszania wyników.  

8.1. Wyniki Konkursu będą opublikowane na Stronie Konkursu i będą dostępne od dnia 15.01.2018 r. Lista zawierać będzie imię, pierwszą literę nazwiska, miasto oraz rodzaj przyznanej nagrody.

8.2. Laureat, którego Zgłoszenie Konkursowe spełnia warunki Regulaminu, zostanie poinformowany przez Organizatora poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail podany w Zgłoszeniu Konkursowym do  15.12.2017 r.

8.3  Uczestnik, który otrzyma informację o nagrodzie musi przesłać zwrotnie w terminie do 05.01.2018 r. na adres Organizatora następujące dane i dokumenty:

a) imię, nazwisko oraz numer telefonu,

b) adres zamieszkania, adres e-mail, data urodzenia,

8.4 Do każdej z Nagród, o których mowa w pkt 7.1. zostaną przyznane dodatkowe nagrody pieniężne, na pokrycie przez Organizatora 10% zryczałtowanego  podatku dochodowego. Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek pobrania 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego, dodatkowa nagroda nie przysługuje.

8.5. Zwycięzca traci prawo do nagród o których mowa w pkt. 7.1 w przypadku:

a) nieotrzymania przez Organizatora w wyznaczonym terminie zwrotnych informacji z danymi  umożliwiającymi wydanie i dostarczenie nagrody zgodnie z pkt 8.2

b) niedopełnienia innych warunków Regulaminu.

8.6 W każdym z tych przypadków Organizator powiadomi o fakcie utraty prawa do nagrody poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail podany w Zgłoszeniu Konkursowym. W takim wypadku zmienia się pozycja Uczestnika Konkursu na liście zwycięskich zgłoszeń, a Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania nagrody Uczestnikowi nie znajdującemu się na liście zgodnie z pkt 7.3.

                                                                                                                                                  

IX. Dane osobowe:

9.1. Administratorem bazy danych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Organizator, tj. Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.

9.2. Uczestnicy w celu udziału w Konkursie wyrażają zgodę na:

a) Akceptuję Regulamin Konkursu.

b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Zgłoszeniu Konkursowym przez Organizatora dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.

c) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Zgłoszeniu Konkursowym przez Organizatora w celu otrzymywania informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia.

d) Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora drogą elektroniczną  informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych,  na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu Konkursowym.

9.4 Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania. Podanie danych jest dobrowolne, a co do danych wskazanych w pkt 9.2  lit. b są one niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą udostępniane innym odbiorcom danych niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

X. Prawa autorskie.

10.1 Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że posiada prawa autorskie do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w  związku z wykonaniem Zadania Konkursowego.

10.2 Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że nadesłane utworu jako wykonanie Zadania Konkursowego nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

10.3  Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

10.4 Laureaci w chwili otrzymania nagrody, na podstawie przepisu art. 921 kodeksu cywilnego, przenoszą na Organizatora, bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego w następującym zakresie:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;

b)wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;

c) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej.

10.5. Laureaci w chwili otrzymania nagrody, na podstawie przepisu art. 921 kodeksu cywilnego, udzielają Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji Zadania Konkursowego na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu.

Powyższe zezwolenie upoważnia Organizatora do udzielania dalszych zezwoleń osobom trzecim w przypadku przeniesienia na takie osoby trzecie autorskich praw majątkowych do Zadania Konkursowego.

 

XI. Odpowiedzialność

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne w szczególności związane za działalnie dostawców  usług internetowych.

  2. W przypadku pojawienia się ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia przez Uczestnika praw autorskich lub innych praw osobistych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawy Organizatorowi Konkursu wszelkich szkód.

  3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

* według cennika Oddziału Południowego Diagnostyki

Copyrights 2017 Diagnostyka sp. z o.o. | www.diagnostyka.pl  | e-Sklep| Regulamin konkursu |  Kontakt |

  • Facebook
  • Instagram